Verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma Waddenpartij
(klik op het plaatje om het programma te lezen)

Waddenzee. 

Werelderfgoed Waddenzee verdient bescherming. Gaswinning doet haar bodem dalen, CO2-uitstoot doet de zeespiegel stijgen: ze verdrinkt. Bij het beschermen van het Wad kijkt de Waddenpartij ook naar de àndere kant van de zeedijk, de landbouw naast het Wad.
Wat in Noardeast-Fryslân wordt gedaan, heeft wereldwijd gevolgen. Het héle kwetsbare ecosysteem moet worden hersteld zodat mensen èn dieren er (weer) duurzaam kunnen samenleven.

Gaswinning. 

Niét naast en onder de Waddenzee: geen nieuwe boorlocatie (Ternaard), stoppen met fracken (Blija) en de overige winning zo snel mogelijk afbouwen (Moddergat en Anjum). De gemeente moet hierin het voortouw nemen. Geldzucht en korte termijn denken zijn de enige redenen waarom er in een uniek natuurgebied in een van de rijkste en dichtst bevolkte landen ter wereld naar gas geboord zou moeten worden. De  Waddenzee is geen wingewest.

Landbouw.
De overstap van reguliere naar biologische landbouw is voor boeren een kostbaar, intensief en langdurig proces en de gemeente moet die overstap stimuleren met bijvoorbeeld 'eco-subsidies'. Meer biodiversiteit, streven naar energieneutraal wonen en werken, kringlooplandbouw toepassen... vooral langs de Waddenzee.
Het Wad is geen volière; een scholekster weet niet aan welke kant van de zeedijk zij haar nest moet bouwen.

Leefbaarheid.
Krimp is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van beleid. De Waddenpartij is voor het behoud van basisscholen in de dorpen. Het verenigingsleven (sport en cultuur) is van belang voor het gemeenschapsgevoel en verdient subsidie. Sociale cohesie draagt bij aan een prettige woonomgeving. Vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd, gewaardeerd en beloond in de vorm van een vrijwilligersvergoeding die losstaat van een eventuele uitkering.

Huisvesting.
Noardeast-Fryslân is een grootse gemeente met meer dan vijftig dorpen en een stad. Dit karakteristieke landschap blijft behouden. Nieuwbouw buiten de huidige bebouwde kommen is onwenselijk; eerst worden leegstaande panden gerestaureerd, gerenoveerd of afgebroken voor herbouw. Voor nieuw- of herbouw wordt alleen een vergunning afgegeven als sprake is van duurzame bouwmaterialen en een energieneutrale woning of bedrijfspand.

Natuur.
De Waddenpartij is voor uitbreiding van natuurgebieden. De gemeente moet onderzoeken hoe langs de Waddenzee een strook van 7 km omgezet kan worden naar een gebied waar natuur op de eerste plaats komt. Dit moet geen natuurgebied in de klassieke zin zijn, een combinatie met extensief gebruik is goed voorstelbaar. Het waddengebied moet een ecosysteem worden waar mensen én dieren optimaal kunnen leven en daarvan genieten.

Inkomen.
Werkgelegenheid èn armoedebestrijding zijn ook voor de Waddenpartij van groot belang. De gemeente moet aantrekkelijker worden voor kleinschalig bedrijvigheid met gunstige vestigingsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven die duurzaamheid als speerpunt hebben. Daarnaast is een actief beleid om armoede te bestrijden vereist, inclusief het opsporen van verborgen armoede en het assisteren in het vinden van oplossingen voor iedereen.

Toerisme.
Voor de Waddenpartij is 'duurzaam toerisme' een belangrijke potentiële groeimarkt. Daarbij ziet de Waddenpartij graag veel kleinschalige initiatieven in de dorpen náást het megaproject in Holwerd (aan Zee). Duurzaam toerisme moet gestimuleerd worden door o.a. de aanleg van een fietspad (35 km) van de Cleveringsluizen naar het gemaal bij Hallum aan de 'goede', de wádkant van de zeedijk met pleisterplaatsen en/of eenvoudige overnachtingsmogelijkheden.